LIFE ON EPIMETHEUS

LIFE ON EPIMETHEUS

Both ASTEROID Moons, like PHOBOS and DEIMOS, are Prometheus and Spheres of solid, black IRON,

Both ASTEROID Moons, like PHOBOS and DEIMOS, are Prometheus and Epimetheus...

Spheres of solid, black IRON, both....

Categories:
Show More Show Less