LIFE ON EPIMETHEUS

LIFE ON EPIMETHEUS

Both ASTEROID Moons, like PHOBOS and DEIMOS, are Prometheus and Epimetheus...

Spheres of solid, black IRON, both....Show Description Hide Description