PunjabiBook-5Ten Lights are Six Satgurus and Four Sachae Patshah - Christ Ram Dass Ji killed MOH, worldly attractions-7.

  • Uploaded by Nijjhar on Jun 5, 2012
  • Views: 351
PunjabiBook-5Ten Lights are Six Satgurus and Four Sachae Patshah - Christ Ram Dass Ji killed MOH, worldly attractions-7. Font DRChatrik. 4[ swiqgurU rfm dfs jI:- rfmdfs dy nfAuN bfry quk hY:- ijs kY min pfrbRhm kf invfsu] iqs kf nfmu swiq rfm dfs...

PunjabiBook-5Ten Lights are Six Satgurus and Four Sachae Patshah - Christ Ram Dass Ji killed MOH, worldly attractions-7.
Font DRChatrik.
4[ swiqgurU rfm dfs jI:- rfmdfs dy nfAuN bfry quk hY:-

ijs kY min pfrbRhm kf invfsu]
iqs kf nfmu swiq rfm dfsu]
afqm rfmu iqsu ndrI afieaf]
dfs dsMqx Bfie iqin pfieaf]

hux jdoN rfm dy nfm dI pUrI smJ af jfvy qF afdmI rfm dI pUjf rfm df syvk jF “dfs” bx ky cMgI qrHF krdf hY ijvyN ik (swiqgurU) msIh eIsf jI ny afpixaF kfimaF XF iswKF dy pYr Doqy sn. dunIaF dI mfieaf df “moh” vI jFdf rihMdf hY ijvyN ik qIsry afsLrm (KsLwqrI vrn) dy afdmIaF ivc hoxf cfhIdf hY.

hux ijHVI cIjL ijsm ’qy lgdI hY rUh ’qy Aus dy Ault. ijsm df bRfhmx jgq gurU lokF ’qy iek hukmrfn bx ky lokF nUM isDy rfh pfAuNdf hY, ies dy Ault rUhF df swiqgurU lokF dI syvf krky AuhnF nUM isDy rfh pYx leI bynqI krdf hY. ies leI isDy rfh pfAux leI iehnF ny “hirmMdr sfihb” bxfAux df kMm swiqgurU arjn dyv jI nUM sONipaf sI. Xfd rwKo ik ieh “hirmMdr sfihb” pihlF jyrUisLlm ivc huMdf sI aqy 70 sMn ivc ieh iZwT igaf sI. XhUdIaF ny ies nUM koeI 363 sMn ivc bxfAux dI koisLsL kIqI sI pr ieh iek kudrqI awg lwg jfx kfrx bx nhIN sikaf sI. Bfv ieh ik dUsrf hirmMdr vI EQy hI bxnf sI ijQy dUsrf swiqgurU afAuxf sI.
iehnF ny qIsrI lFv dy anusfr sbk idwqy sn aqy duinafvI “moh” BMnx leI afpxy iswKF nUM iqafr kIqf.

hir cAuQVI lfv min shju Bieaf hir pfieaf bil rfm jIAu]
gurmuiK imilaf suBfie hir min qin mITf lfieaf bil rfm jIAu]
hir mITf lfieaf myry pRB Bfieaf anidnu hir ilv lfeI]
mn icMidaf Plu pfieaf suafmI hir nfim vjI vfDfeI]
hir pRiB Tfkuir kfju rcfieaf Dn ihrdY nfim ivgfsI]
jnu nfnku boly cAuQI lfvY hir pfieaf pRBu aivnfsI]

Categories:
Show More Show Less